Vysvetlivky

  • Štúdia – architektonický návrh domu. Je to najdôležitejšia časť projektu. štúdia rieši celkový návrh dispozície domu, rozdelenie jednotlivých zón /denná, nočná, letná, zimná/, samozrejme architektúra objektu a vhodné osadenie domu na pozemok s prihliadaním na energetickú úsporu, tepelné zisky a straty, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou pohodového bývania a spĺňajú európsku stavebnú normu, platnú pre celú európsku úniu. Doba vypracovania štúdie je jeden až dva mesiace v závislosti na veľkosti a náročnosti.
  • PSP –projekt pre stavebné povolenie – ide o jednostupňový projekt prednostne určený ku stavebnému konaniu s realizačnou podrobnosťou stavebnej časti.. K realizácii dodávame realizačnú statiku a výkaz výmer.
  • DUR –projekt pre územné rozhodnutie – ide o dvojstupňový projekt prednostne určený k územnému konaniu, ktorú vyžaduje stavebný úrad pri nie jednoduchej stavbe. (dom, ktorého zastavaná plocha presahuje 300m2)
  • RP – realizačný projekt – ide o projekt určený k realizácii stavby a obsahuje,  realizačnú dokumentáciu profesií a ich výkazy výmer, ktoré vyhotovujeme na základe objednávky. Nerobí sa štandardne keďže pre rodinné domy.