rekreačný dom projekt
28
May

Nízkoenergetický dom, alebo pasívny rodinný dom

rekreačný dom projekt
chata projekt

V súčasnosti stále viac ľudí, zvažujúcich stavbu rodinného domu, sa začína zaujímať o energeticky úsporné domy. O stavby, ktorých spotreba energie potrebná na kúrenie je výrazne nižšia, ako u štandardných rodinných domov. A povedzme si úprimne, dôvodom nebude iba ekologické uvažovanie a rešpekt k prírode, hoci aj táto stránka danej problematiky je veľmi dôležitá. Jedným z neposledných dôvodov bude aj čím ďalej, tým výraznejšia a rýchlejšia finančná návratnosť stavby nízkoenergetického alebo pasívneho domu. A to už naozaj stojí na zamyslenie, však?

Nízkoenergetický rodinný dom (NED)

Nízkoenergetický dom (NED) je vyššou kategóriou štandardných rodinných domov. Investícia do NED je oproti štandardným domom vyššia. Hlavným rozdielom medzi štandardným domom a nízkoenergetickým domom je rozdiel vo vykazovanej ročnej spotrebe tepla na kúrenie. Za nízkoenergetický dom sa považuje stavba, ktorá vykazuje ročnú spotrebu tepla na kúrenie maximálne 50kWh/m2  . Základné zásady návrhu nízkoenergetických budov sú definované správnym tvarovým a dispozičným riešením objektu v danej lokalite. Orientovanie obytných častí objektu by malo byť smerom na juh, aby sa využívalo čo najviac energetických ziskov zo slnka. Dôležitým krokom je úvaha o konštrukcii domu, o parametroch stien a strechy. Obalové konštrukcie objektu by mali mať vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a konštrukčné detaily stavby by nemali vytvárať tepelné mosty R = 5 m2 K W-1 a viac. Taktiež nezanedbateľnou skutočnosťou je výber kvalitných okien s dokonalým tienením. Koncepcia takéhoto typu domu vychádza z myšlienok využívania všetkých dostupných zdrojov z okolia domu (tepelné čerpadlo). Medzi technické zariadenia v dome môžeme zaradiť konvekčné kúrenie, rekuperácia tepla, solárne články a krb. Veľmi dôležitým faktorom je ich spoločne projektovanie, ktoré musí byť zosúladené do navzájom prepojeného celku.

Energeticky pasívny rodinný dom (EPD)

Energeticky pasívny dom je vyššou kategóriou energeticky úsporných budov. Investícia do EPD je oproti nízkoenergetickým domom vyššia. Hlavným rozdielom medzi nízkoenergetickým domom a energeticky pasívnym domom je rozdiel vo vykazovanej ročnej spotrebe tepla na kúrenie. Pasívny dom má spotrebu maximálne 15kWh/m2 za rok. Sú to domy, ktoré nepotrebujú aktívny vykurovací systém a väčšiu časť potreby tepla čerpajú z vnútorných zdrojov tepla, slnečného žiarenia, okolia – vnútra zeme. Energetická náročnosť pasívneho domu je o 90% nižšia v porovnaní so štandardnou stavbou rodinného domu. V EPD pocitovo príjemnú teplotu v zime aj v lete je možné dosiahnuť bez bežného vykurovacieho systému a klimatizácie len vďaka pasívne získavanému teplu zo slnečného žiarenia a doplnkového kúrenia. Potrebný  je však vzduchotesný obal domu s dostatočnou tepelnou izoláciou, okná s trojitými sklami a špeciálnym rámom, systém zabezpečujúci pravidelnú výmenu vzduchu a jeho ohrev a kvalitné prevedenie technických detailov bez tepelných mostov. Celková potreba primárnej energie na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na prevádzku všetkých elektrospotrebičov v energeticky pasívnom dome nepresahuje 120 kWh/m2 za rok.

Kritéria EPD:

 1. Kompaktný obal budovy s kvalitnou tepelnou izoláciou

Pri nízkoenergetických a energeticky pasívnych domoch je nutnou podmienkou, aby použité materiály spĺňali okrem iného aj kritériá tepelno-technickej normy alebo kritériá na tesnosť objektu. V prípade betónu, kameňa či tradičnej plnej pálenej tehly to neznamená len hrubé obvodové múry, ale aj ďalšie desiatky centimetrov na dodatočné zateplenie. Pre pasívne domy sa uvažuje s izoláciou obvodových stien 30 až 40 centimetrov. Hrubé obvodové múry však výrazne znižujú vnútornú obytnú plochu domu, ale vyžadujú si aj zvýšené finančné nároky na stavbu. Preto sa pri stavbe rodinných domov uplatňujú moderné stavebné materiály a celé konštrukčné systémy. Spomenieme aspoň VELOX, DIFU…

2. Južná orientácia hlavnej fasády energeticky pasívneho domu

3. Vhodné sklá a rámy okien, precízna montáž okien a dverí

 4. Vzduchotesnosť energeticky pasívneho domu a dokonalé utesnenie proti vetru, akumulácia tepla v zime a chladu v lete

5. Riadené vetranie so spätným získavaním tepla a ohrievanie čerstvého vzduchu, predhrievanie vzduchu a ohrev interiérového vzduchu slnečným žiarením

Technické vybavenie NED a EPD

-Kontrolované vetranie.

Kontrolované (riadené) vetranie s rekuperáciou (spätným získavaním tepla z odchádzajúceho vzduchu) je nevyhnutnou podmienkou prevádzky pasívnych domov. Zabezpečuje výmenu vzduchu v celej stavbe, spätné získanie tepla z odchádzajúceho vzduchu a ohriatie (ochladenie) vzduchu v zemnom kolektore.

-Tepelné čerpadlo.

Použitie tepelného čerpadla nie je nevyhnutné na dosiahnutie štandardu nízkoenergetickégo a pasívneho domu, avšak vo väčšine prípadov sa používa na prípravu TUV a aj na nízkoteplotné vykurovanie. Ako zdroj tepla je možné použiť studňu alebo zemný výmenník. Princípom tepelného čerpadla je uzavretý chladiaci okruh (podobne ako u chladničky), čím sa teplo na jednej strane odoberá a na druhej odovzdáva. Tepelné čerpadlo dokáže odobrať teplo z okolitého vzduchu, odpadového vzduchu, povrchových vôd, pôdy, vrtov i z podzemnej vody. Využiteľným zdrojom je i odpadové teplo technologických procesov. Typ tepelného čerpadla sa určuje podľa druhu ochladzovanej a ohrievanej látky. Najobvyklejšou kombináciou sú vzduch/voda, vzduch/vzduch, voda/voda, alebo zem/voda. Pre ohrev TUV, alebo pre vykurovanie rodinných domov sú na trhu dostupné kompaktné tepelné čerpadlá. U teplovzdušných tepelných čerpadiel sa často využíva možnosť reverzného chodu – zatiaľ čo v zime kúria, v lete vzduch v miestnosti ochladzujú. Tieto systémy sa rozširujú hlavne v kancelárskych priestoroch.

-Slnečné kolektory.

Slnečné kolektory sa stali obvyklou technológiou. Solárne zariadenia sa prevažne používajú pri novostavbách. Ich počet ale rastie aj v prípade už existujúcej výstavby. Slnečné kolektory, taktiež nie sú nevyhnutnou podmienkou pre prevádzku nízkoenergetických a pasívnych domov, napomôžu však výrazným spôsobom pri energetickej bilancii. V prípade dobrého naprojektovania kolektorov je možné ušetriť 60-80% nákladov na prípravu TUV.

Stále viac ľudí, zvažujúcich stavbu nízkoenergetický dom ale aj pasívny dom. Tak čo je lepšie? Dnes je to za jedno. Každý dom musí byť Ačkový

Zhrnutie

Nízkoenergetický dom je teda lacnejším riešením pre tých ľudí, ktorí plánujú dlhodobo nízke náklady na vykurovanie, vetranie a ohrev teplej vody a ide im o väčšiu tepelnú pohodu a tak aj o zdravie užívateľov svojho domu.

-Pasívne domy sú oproti nízkoenergetickým domom drahšie, zároveň však sú, čo sa týka spotreby energií, výrazne sebestačnejšie. Pre majiteľov ale nemusí byť vždy jediným kritériom pomer “cena/výkon” a ekonomická návratnosť. EPD v porovnaní s NED vyžadujú výrazne prísnejšie dodržiavanie pravidiel a hlavne bezchybné prevedenie všetkých technických detailov. Nepotrebuje konvenčné vykurovanie či klimatizáciu a svojou úspornosťou šetrí hlavne prírodné zdroje.

– Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek z týchto dvoch kategórii, verte, že ste sa rozhodli správne. Rozhodli ste sa pre zdravý dom šetriaci prírodu, energie, vaše zdravie, a už po pár rokoch sa vám vstupné investície začnú vracať. Takže už neostáva nič iné, iba prezrieť si naše projekty domov, z ktorých ich je mnoho riešených v nízkoenergetickom štandarde a kontaktovať nás. O všetko ostatné sa už postaráme my.