28
May

Ako vzniká projekt domu v NED ATELIERI

Od samého začiatku projektu je pre náš ateliér najdôležitejší individuálny prístup ku každému klientovi, pretože každý z nás má vlastné predstavy a požiadavky. Poďme si teda upresniť, ako vzniká projekt domu v NED ATELIÉRI dôležité a aký je celý postup, počnúc prvou skicou a končiac samotnou realizáciou projektu.

1. Prvé stretnutie- základné informácie o projekte a následné začatie spolupráce.

Prvé stretnutie je jedným z najdôležitejších okamihov. Upresníme si, o aký druh architektúry a projektu sa jedná, aké prostriedky sú dispozícii, aké sú termíny a vaše hlavné požiadavky. Na základe tohto stretnutia, a ak je potrebné, tak aj niektorých nasledujúcich stretnutí, zvyčajne dochádza k dohode medzi oboma stranami, upresneniu si podmienok a začatiu spolupráce. Naši klienti alebo majú už k dispozícii pozemok, na ktorom plánujú stavbu projektovať a realizovať, alebo im veľmi radi ponúkneme našu spoluprácu pri hľadaní vhodného pozemku, samozrejme v závislosti od viacerých faktorov.

Najdôležitejšími z týchto faktorov je orientácia parcely, ktorá ovplyvňuje polohu a organizáciu celého priestoru s ohľadom na svetové strany, preslnenie atď., napojenie na cestné komunikácie a existujúce inžinierske siete, svažitosť pozemku, ovplyvňujúca výškové rozloženie jednotlivých priestorov a aj konštrukciu plánovanej stavby, ochranné pásma  a obmedzenia dotýkajúce sa danej parcely, klimatické podmienky, hladina spodnej vody a geológia podložia, vplývajúca napríklad na zakladanie stavby, okolitá krajina, poskytujúca priehľady a taktiež vysporiadanie vlastníckych pomerov a súlad zámeru s územným plánom. Výstupom tejto úvodnej, no niekedy najdôležitejšej fázy celého procesu, sú základné vstupné údaje pre začatie projektovania, z ktorých spomenieme výškopis, polohopis, hydrogeologický posudok, zákres do katastrálnej mapy, výpis listu vlastníctva a prvé základné predstavy o možnostiach projektu na vybranom mieste.

Keď už máme pozemok k dispozícii, pripravíme vám viacero variant osadenia a formovania objektu, z ktorých, po zohľadnení spomenutých faktorov, spoločne vyberieme najvhodnejšie a najefektívnejšie riešenie.

2. Druhé až x-té stretnutie- postupné formovanie predstavy a hľadanie vhodného architektonického vyjadrenia.

Nasleduje séria stretnutí našich architektov s vami, ktorých počet je vždy individuálny, v závislosti od druhu projektu, jeho komplikovanosti, klientových požiadaviek, konkrétnosti predstavy a obmedzení, či už prírodnými danosťami, alebo zo strany stavebného úradu. Spoločne nájdeme prostredníctvom, či už počiatočných skíc, alebo vizualizácii a dispozičných alternatív riešenie, ktoré bude viesť k vašej maximálnej spokojnosti.Náš osobný, individuálny a dôkladný prístup, ktorý už od prvotného počiatku a prvej kresby myslí aj na nasledujúce technické detaily, zaručuje zohľadnenie každej okolnosti a predchádza neskorším nepríjemným prekvapeniam a komplikáciám. Práve touto formou projektovania a navrhovania vám šetríme zbytočné výdavky a určite aj vaše nervy, keďže je pre nás dôležité myslieť vždy o pár krokov dopredu.

Výsledkom tohto procesu je vznik architektonickej štúdie a následne projektu pre stavebné povolenie, ktorý sa snaží priblížiť čo najviac konečnej podobe, aby v ďalších fázach projektovania a realizácie nastával čo najmenší počet zmien a zvyšovaní nákladov.

 3. Odovzdanie projektu a koordinácia pri vybavovaní stavebného povolenia.

Jednou z dôležitých, no u mnohých ateliérov zanedbávaných služieb, ktorou náš ateliér disponuje, patrí po odovzdaní projektu následná koordinácia pri vybavovaní stavebného povolenia.Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú výrazne urýchliť získavanie stavebného povolenia, keďže už vieme, aké požiadavky môžeme očakávať zo strany stavebného úradu, akým spôsobom predísť pripomienkam a ako ich rýchlo a efektívne riešiť, ak nejaké nastanú. Práve aj v tomto bode celého procesu odporúčame privziať si architekta na pomoc, pretože klient nie vždy sám vie, akým spôsobom s úradom komunikovať a ako čo najjednoduchšie a najrýchlejšie povolenie získať.  Čas, ktorý s našou pomocou ušetríte, sa určite neskôr pozitívne odrazí aj vo vašej peňaženke.

4. Realizácia projektukoordinácia profesií a autorský dozor na stavbe.

Náš ateliér má k dispozícii profesistov, s ktorými máme skúsenosti a vieme rýchlo, efektívne a hlavne bez zbytočných komplikácii koordinovať všetky profesie a dostať projekt do poslednej etapy  zostávajúcej na papieri a predchádzajúcej samotnej realizácii, do realizačného projektu. Skúsenosti, ktoré sme počas rokov získali, nás naučili, že dobrý projekt nekončí na papieri, ale je potrebné dotiahnuť celý proces do konca. Preto u nás spolupráca s vami nekončí vytlačením posledného paré, ale ponúkame vám autorský dozor na stavbe, ktorý zaručuje kvalitné prevedenie každého technického detailu, presné položenie dlažby aj obkladu, osadenie posledného okna a istotu, že projekt je úspešne zrealizovaný a nečakajú na vás žiadne prekvapenia, pri ktorých by ste zaručene nemali úsmev na tvári.

Zhrnutie

NED ATELIÉR  vám ponúka komplexné služby, osobný a individuálny prístup a invenčné riešenia. Váš projekt po čas spolupráce s nami nezostáva iba v papierovej podobe u vás na stole, ale končí až realizáciou samotnej stavby. Takže ak sa rozhodnete osloviť náš ateliér, všetko ostatné môžete už nechať s pokojným pocitom na nás. Teda jediné, na čo ostanete sami, je začať v dome bývať.