príjemné prostredie nedatelieru
28
May

Architekt a mesto Bratislava

architekt a Bratislava
architekt Bratislava

Bratislava, ako hlavné mesto Slovenska, je na prvých pozíciách v rámci republiky nie iba počtom obyvateľov, výškou nájmov, sústredenosťou služieb a ich komplexitou, ale aj s tým súvisiacou hustotou zástavby, rýchlo napredujúcou výstavbou, snažiacou sa pokryť stále sa zvyšujúce požiadavky obyvateľstva, či už v sektore priemyslu, služieb, bývania a oddychu a v neposlednom rade aj v počte projektov architektúry a interiéru. Množstvo architektonických ateliérov, kancelárii, združení architektov ako aj individuálnych projektantov a architekti v Bratislave usilujúcich sa o naplnenie neustále prísnejších kritérií investorov stále narastá. Silnie konkurenčný boj, do vedenia sa dostávajú silné projekčné ateliéry, rastie snaha získať čo najviac nových klientov, z ktorých nech sa väčšina stane stálymi klientmi s  čo najlepšími odporúčaniami. 

Architekti a ich tvorba

Architekt svojou prácou podstatným spôsobom rozhoduje o efektivite všetkých vynaložených prostriedkov na stavbu a o kvalite výsledku. Výber vhodného architekta je základným predpokladom úspešnosti investičného zámeru. Náklady stavby závisia v prvom rade od veľkosti stavby, od výberu pozemku a od použitých materiálov.  Rovnaký materiál, na tom istom pozemku, môže byť usporiadaný rôzne. Cena je tá istá, ale výsledky odlišné. Za tie isté nevyhnutné náklady môže byť výsledok buď vynikajúci, uspokojujúci, alebo nedostačujúci, či dokonca zlý. O úspechu investície je rozhodnuté dávno predtým, ako sa začne stavať. Rozhodujúca je etapa návrhu, projektu. Celková kvalita výsledného diela závisí aj od spolupráce a porozumenia všetkých strán, ktoré sa zúčastňujú prípravy a realizácie diela. Vo väčšine prípadoch je to investor – projektant – zhotoviteľ. Úlohou architekta je chrániť investora a dielo.

Spoluprácu architekta a projektanta s investorom môžeme rozdeliť do troch rovín. Do prvej možno zaradiť developerov a investorov, ktorí jasne vedia, čo chcú. Dokážu pomerne presne zadefinovať kde, čo a za koľko. V tomto prípade záleží iba na architektovi, aby tieto predstavy dostal do peknej modernej architektúry, v ktorej sa dá príjemne žiť. Druhou rovinou je klient, ktorý vie, že niečo chce, ale nevie čo. To je náročnejšie, pretože architekt sa musí stať sprievodcom týchto snov, vízii a prianí. Získať všetky informácie, vedúce k formulovaniu finálneho zadania, je na jednej strane náročnejšie, ale je to väčšia výzva. Poslednou rovinou je situácia, keď si architekt sám vytvára návrh bez konkrétneho zadania a snaží sa nájsť k nemu klienta.

Výber architektonického ateliéru

Povolanie architekta, a to nie iba architekta v Bratislave, je náročné v prvom rade vzhľadom na kvalifikáciu. Vo väčšine európskych krajín a rovnako aj na Slovensku trvá vysokoškolské štúdium 6 rokov. Následne musí absolvent absolvovať minimálne 3 roky praxe a vykonať autorizačnú skúšku, aby sa stal autorizovaným architektom s okrúhlou pečiatkou. Na Slovensku autorizáciu zo zákona udeľuje Slovenská komora architektov.

Architektonické kancelárie sa líšia v mnohých ohľadoch, po zovšeobecnení to je:

V podstate sú tri základné veľkostné kategórie architektonických ateliérov:

 • Najväčšie a najsilnejšie sú veľké projekčné architektonické  kancelárie, v prípade ktorých sa počet členov pohybuje nad 15. Obvykle majú samostatné kreatívne oddelenie, projekčné oddelenie a oddelenie ekonomické a právne. Tieto skupiny sa zaoberajú veľkými projektami, ktoré by pri menších kapacitách boli, najmä z časového hľadiska, ťažko zvládnuteľné. Ročné skúsenosti a špecializácia jednotlivcov sú podmienkou. Veľmi dôležitou sa stáva koordinácia všetkých zamestnancov pracujúcich na projekte. Aj ceny takýchto projektov sú vysoké, investormi sú často veľké firmy a skupiny.
 • Druhou skupinou sú architektonické ateliéry zaoberajúce sa stredne veľkými stavbami, projektami rodinných domov a interiérov. Počet zamestnancov je rôzny. Koordinácia je jednoduchá, práca rýchla a efektívna, investormi sú ako firmy, tak aj jednotlivci, ceny sú zvládnuteľné. Vďaka týmto faktorom je kontakt s investorom intenzívnejší a osobnejší. Táto skupina patrí medzi najvyhľadávanejšie a najžiadanejšie, práve vďaka vyváženému pomeru skúsenosti, ceny a osobného prístupu. Práve do tejto kategórie sa radí NED ATELIÉR.
 • Najmenšou kategóriou sú často začínajúci architekti, ktorí ešte majú menej skúseností a pracujú jednotlivo. Zaoberajú sa menšími zákazkami, najmä kvôli kapacitným obmedzeniam. V niektorých prípadoch ešte nemajú oprávnenie, teda nie sú riadnymi členmi komory architektov a ich možnosti sú výrazne obmedzené. Práve preto sú ceny najnižšie, prístup osobný, ale rýchlosť a efektivita slabšie, práve dôvodom nedostatku skúseností. Títo architekti sa po istom čase stávajú členmi väčších architektonických skupín a ateliérov.

Pred prvým stretnutím s architektom je potrebné si stručne ozrejmiť, čo je vašim zámerom a aký rozsah prác očakávate. Či iba poradiť,  alebo hľadáte možnú podobu vášho investičného zámeru a potrebujete urobiť architektonickú štúdiu, alebo chcete celý rozsah prác vrátane realizácie projektu. Všetky tieto požiadavky sa odrazia najmä na cene návrhu a projektu stavby. Je užitočné vopred čo najpresnejšie určiť obsah, rozsah a funkciu, čo by návrh mal obsahovať. Aké priestory potrebujete, aké by mali byť väzby a prevádzkové vzťahy medzi nimi. Aké sú preferencie budúceho používateľa, jeho priority, názory, životný štýl… Komunikácia s architektom je veľmi dôležitá, keďže nevie čítať vaše myšlienky. Práve tento fakt si často krát klient neuvedomí, čo má za následok jeho nespokojnosť a skomplikovanie celého procesu.

 • cena za návrh a projekt stavby tvorí zlomok z celkovej ceny diela
 • v etape návrhu a projektu sa zásadným spôsobom rozhoduje o celkovej podobe, kvalite a efektívnosti diela
 • netreba túto etapu podceniť, alebo neprimerane urýchliť, lebo všetky dodatočné úpravy počas výstavby sú väčšinou tým najdrahším riešením
 • nestačí mať iba dobré projekty, pokým sa zanedbá ich dozorovanie počas realizácie

Dôležité body vzájomnej dohody medzi investorom a architektom:

 • dohodnúť sa na výške honoráru a harmonograme jednotlivých platieb
 • stanoviť rozsah a obsah prác
 • určiť termíny plnenia jednotlivých etáp práce
 • rozdeliť si úlohy a určiť kto je za čo zodpovedný
 • určiť, kto bude vykonávať úkony spojené s inžinierskou činnosťou
 • takisto je vhodné určiť si harmonogram vzájomných stretnutí, kde vás architekt bude informovať o postupe prác a vzájomne si budete vymieňať názory na riešenie

Spolupráca s NED ATELIÉROM

 • Od samého začiatku projektu je pre náš architektonický ateliér najdôležitejší individuálny prístup ku každému klientovi, pretože každý z nás má vlastné predstavy a požiadavky.
 • Náš osobný a dôkladný prístup, ktorý už od prvotného počiatku a prvej kresby myslí aj na nasledujúce technické detaily, zaručuje zohľadnenie každej okolnosti a predchádza neskorším nepríjemným prekvapeniam a komplikáciám.
 • Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú výrazne urýchliť získavanie stavebného povolenia, keďže už vieme, aké požiadavky môžeme očakávať zo strany stavebného úradu, akým spôsobom predísť pripomienkam a ako ich rýchlo a efektívne riešiť, ak nejaké nastanú.
 • Náš ateliér má k dispozícii profesistov, s ktorými máme skúsenosti a vieme rýchlo, efektívne a hlavne bez zbytočných komplikácii koordinovať všetky profesie a dostať projekt do poslednej etapy  zostávajúcej na papieri a predchádzajúcej samotnej realizácii, do realizačného projektu.
 • Spolupráca s vami nekončí vytlačením posledného paré, ale ponúkame vám autorský dozor na stavbe, ktorý zaručuje kvalitné prevedenie každého technického detailu, presné položenie dlažby aj obkladu, osadenie posledného okna a istotu, že projekt je úspešne zrealizovaný a nečakajú na vás žiadne prekvapenia, pri ktorých by ste zaručene nemali úsmev na tvári.
 • Počas spolupráce s NED ATELIÉROM nemusíte hľadať medzi riadkami, nemusíte sa obávať neočakávaných nákladov a výdavkov, ktoré by sa postupne objavovali. U nás viete, čo dostanete a za akú cenu. Bez poznámok, doplnkov a textov malými písmenkami.
 • NED ATELIÉR  vám ponúka komplexné služby, osobný a individuálny prístup a invenčné riešenia za prijateľnú cenu.