28
May

Energetická náročnosť domu

Energetická náročnosť domu a zníženie spotreby energie na zabezpečenie všetkých požiadaviek súvisiacich so zdravým a bezpečným užívaním budov znamená, že tú istú kvalitu, alebo ešte lepšiu kvalitu pri užívaní budov, vieme dosiahnuť bez zbytočného plytvania energiou. Konečný spotrebiteľ, teda stavebník, by mal za vynaložené finančné prostriedky dostať stavebné dielo, ktorým sa zabezpečia optimálne vlastnosti pri optimálne vynakladaných nákladoch počas užívania budovy. Samozrejme, cieľom je aj zníženie čerpania primárnych zdrojov energie a zníženie znečisťovania ovzdušia emisnými plynmi, najmä oxidom uhlíka. Všeobecne platí, že prostriedky investované do menšej spotreby na vykurovanie a ohrev sa skôr či neskôr vrátia a v dlhodobejšej perspektíve užívateľovi ušetria nemalé náklady.

Čo je to energetická bilancia stavby?

Energetická bilancia je súhrn niekoľkých parametrov a faktorov, ktoré ovplyvňujú spotrebu a potrebu energie na prevádzku. Energetická bilancia je veľmi dôležitá na návrh zdroja tepla. Pozostáva:

 • z bilancie energie,
 • z tepelných strát budovy,
 • z tepelného príkonu systému,
 • z prípojných hodnôt,
 • zo spotreby paliva.

Výsledkom zhrnutia všetkých spomínaných faktorov je certifikát, ktorý jednoducho a jasne hodnotí budovu z hľadiska jej energetickej náročnosti zahŕňajúcej všetky energie,  ktoré do budovy vstupujú – teda z hľadiska energií na vykurovanie, ohrev teplej vody a osvetlenie (podľa §3 – zákon č. 555/2005 Z.z.). Je vhodným podkladom a ukazovateľom pre zákazníkov pre rýchle informovanie o celkovej potrebe energie, ktorú treba do budovy priviesť.

Energetické triedy domov

Energetických tried poznáme sedem a to s označením od A po G. Do energetickej triedy sa rodinný dom zatriedi podľa celkovej dodanej energie v kWh/m2rok.

 • A – pasívne domy ( menej ako 54 kWh (m2rok))
 • Bnízkoenergetické domy (55-110 kWh/(m2rok))
 • C – domy vyhovujúce (111-165 kWh/(m2rok))
 • D – (166-220 kWh/(m2rok))
 • E – (192 – 239 kWh/(m2rok))
 • F – (240 – 286 kWh/(m2rok))
 • G – ( viac ako  286 kWh/(m2rok))

Vplyv projektovania na energetickú bilanciu

Všetko treba vopred detailne naplánovať, pretože ak začnete počas realizácie niečo pridávať a meniť, zbytočne sa stavba predraží a skomplikuje, čo vo výsledku predlžuje čas návratnosti investície a môže znížiť efekt, ktorý sa snažíte dosiahnuť. Už koncepcia domu v podstate určuje jeho výslednú kvalitu. Bez dobrej koncepcie sa môže dom premeniť na zbierku energeticky efektívnych a inovatívnych prvkov, ale bez súvislostí a logickej previazanosti, a môže sa stať, že jednotlivé prvky budú svojimi vlastnosťami dokonca nekompatibilné.

Medzi spôsoby, ako sa dá výrazne zlepšiť energetická bilancia objektu patrí dodržiavanie týchto zásad:

• Inak treba pristupovať k výstavbe energeticky úsporného domu v severných lokalitách s menším počtom slnečných dní a nižšími vonkajšími teplotami a inak v južnej časti krajiny, kde možno počítať s výraznými pasívnymi slnečnými ziskami. 

• Okrem správneho posúdenia klimatických podmienok nezabúdajte ani na samotné osadenie domu na konkrétnom pozemku. Správnou orientáciou na svetové strany sa dá výrazne ovplyvniť energetická bilancia domu. Obytné priestory je vhodné orientovať na juh, juhovýchod a juhozápad, aby sa v nich využilo čo najviac tepla zo slnečných lúčov, či už priamym svetlom cez transparentné konštrukcie, alebo akumuláciou v konštrukciách. Obslužné priestory je vhodné zasa orientovať na sever a vytvoriť tak prirodzenú bariéru proti chladu v obytnej časti. Dôležité je tiež pri energetických výpočtoch vziať do úvahy aj vplyv okolitej zástavby a vysokej zelene.

• Tvar domu predstavuje dôležitý činiteľ v posudzovaní energetickej náročnosti domu. Jednoducho povedané, čím je tvar domu zložitejší, tým je ochladzovaná plocha v pomere k obstavanému priestoru väčšia a tým je aj vyššia spotreba energie na vykurovanie. Je tu aj väčšie riziko vzniku tepelných mostov v stykoch konštrukcií a zvyšujú sa obstarávacie náklady.

• Obvodový plášť domu, čiže steny, strecha, okná, dvere aj podlahy, by mali mať vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti, ktoré zabezpečia zanedbateľné tepelné straty. Nezateplenou fasádou môže z domu unikať až 35 percent tepla a kvalitným zateplením domu sa dá znížiť spotreba energie na jeho vykurovanie asi o 50 percent.

• Zimná záhrada je jednou z častí domu, ktorý plne využíva slnečnú energiu. Funguje ako dodatočná izolačná vrstva. Slnečné žiarenie vyhrieva presklený priestor, čím sa znižujú tepelné straty budovy. Vzduch, ktorý sa v týchto priestoroch predhreje, sa dá použiť na dokurovanie ostatných miestností.

• Ďalšou možnosťou je špeciálna fólia, ktorá sa nanesie na vonkajšie sklá. V letných mesiacoch umožní udržať dobré teplotné podmienky v obytných izbách, pretože zmierňuje oslnenie miestností. V zime presvetlí interiér potrebným prirodzeným svetlom. Presklenné fasády a zimné záhrady patria medzi moderné prvky súčasnej architektúry a ich použitie umocňuje moderný vzhľad budov.

• Ďalšou z možností ako pasívne využívať slnečnú energiu je tzv. eko-architektúra domov s obytným podkrovím so strešnými oknami. Z energetického hľadiska je bývanie pod šikmou strechou veľmi výhodné. Väčšina nových rodinných domov má obytné podkrovie. Z hľadiska energetickej bilancie má dom so šikmou strechou a strešnými oknami vo väčšine prípadov vyšší zisk zo slnečnej energie a zároveň dosahuje nižšie tepelné straty oproti domu s plochou strechou. Prízemný dom s plochou strechou s rovnakou obytnou plochou vykazuje energetickú bilanciu až o 19% horšiu oproti šikmej streche. Ak je dom s plochou strechou poschodový, jeho energetická bilancia je stále o 7% horšia, ako pri dome s obytným podkrovím. Priestor pod šikmou strechou býva zvyčajne presvetlený strešnými  oknami, ktoré vzhľadom na lepšiu orientáciu k smeru slnečných lúčov dávajú podstatne viac svetla ako okná fasádne.

• Nízkoenergetický dom musí byť bez netesností v konštrukciách a tepelných mostov. Podmienkou je kvalitné a dôsledné vyhotovenie tepelnej izolácie v konštrukčných napojeniach, preto nepodceňujte výber realizačnej firmy.

• Vykurovací systém a celkový spôsob ohrevu vzduchu a vody v dome by mal byť súhrnom zhodnotených možností. Základným princípom musí byť racionálne hospodárenie s energiou, potrebnou jednak na vykurovanie, prípravu teplej vody a tiež na prevádzku elektrospotrebičov. V nízkoenergetických domoch nejde totiž o bežný prístup zásobovania teplom, ale skôr o pokrytie zvyškovej potreby tepla. Vhodné je skombinovať pasívne a aktívne využívanie slnečnej energie, optimálne zvolený vykurovací systém, predovšetkým nízkoteplotný alebo ideálne teplovzdušný a regulované vetranie so spätným získavaním tepla.

• Vetranie oknami je energeticky neefektívne a málo vetraný priestor s dokonale utesneným obvodovým plášťom môže prinášať problémy. Ak dom výpočtovo spĺňa kritériá energeticky pasívneho domu, nerealizovanie vetracieho systému ho posunie na úroveň nízkoenergetického domu. Rovnako pri nízkoenergetickom dome sa nedá zaručiť nízkoenergetický štandard bez vetracieho systému.

Nízkoenergetický a pasívny dom má zmysel pre tých, ktorí vopred vedia, čo môžu od neho očakávať a hlavne, ako ho užívať. Kvalifikovaná obsluha, správne ovládanie technických zariadení, súčinnosť s nimi, rešpektovanie ročných období a striedania dňa a noci – iba tak budete naplno využívať jeho vymoženosti.