Cenník

Náš ateliér sa venuje výhradne individuálnym projektom domov na mieru.

Máte záujem o projekt ktorý sme ste našli na našich stránkach? čitajte viac....

Cena za projekt rodinného domu

 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 100m2 

 1. Štúdia                                                                                      2200 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                     3200 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS         550 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                       1980 €
Spolu:                                                                                               7930 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 150m2 

 1. Štúdia                                                                                          2750 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                        3600 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS           550 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                         2400 €
Spolu:                                                                                               9300 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 200m2 

 1. Štúdia                                                                                        3300 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                       4200 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS          550 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                      2760 €
Spolu:                                                                                              10810 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 250m2 

 1. Štúdia                                                                                        3850 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                      4600 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS        550 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                     3000 €
Spolu:                                                                                               12000 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 300m2 

 1. Štúdia                                                                                       4400 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                     4900 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS        550 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                     3360 €
Spolu:                                                                                               13210 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 350m2 
 1. Štúdia                                                                                       5000 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                      5450€
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS        550 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                     3840 €
Spolu:                                                                                              14840 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 400m2 

 1. Štúdia                                                                                       5500 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                     6000 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS       550 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                    4260 €
Spolu:                                                                                              16310 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 450m2 

 1. Štúdia                                                                                      6000 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                    6450 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS       550 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                    4560 €
Spolu:                                                                                              17560 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 500m2 

 1. Štúdia                                                                                      6500 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                     6900 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS       550 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                    4980 €
Spolu:                                                                                               18930 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 550m2 

 1. Štúdia                                                                                      7000 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                     7700 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS       550 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                    5340 €
Spolu:                                                                                               20590 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 600m2 

 1. Štúdia                                                                                      7500 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                     8400 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS       550 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                    5700 €
Spolu:                                                                                               22150 €
Ceny sú uvedené bez DPH.

Príplatky

Projekt rekonštrukcie + 25% z ceny projektu (vyhotovujeme naviac projekt budiacích prác) Projekt domu vo svahu + 20% z ceny projektu (vyhotovujeme naviac projekt terénnych úprav) Štúdia do Rakúska + 20% z ceny štúdie ( vyhotovujeme naviac pohľady, rezy, základy, strecha)  
štúdia: Štúdia je prvotný návrh vášho budúceho obydlia. Je to vlastne tá najdôležitejšia časť projektu. štúdia rieši celkový návrh dispozície domu, rozdelenie jednotlivých zón /denná, nočná, letná, zimná/, samozrejme architektúra objektu a vhodné osadenie domu na pozemok s prihliadaním na energetickú úsporu, tepelné zisky a straty, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou pohodového bývania a spĺňajú európsku stavebnú normu, platnú pre celú európsku úniu. Doba vypracovania štúdie je jeden až dva mesiace.


projekt pre stavebné povolenie obsahuje (PSP):

 • Stavebná časť - architektúra rodinný dom
 • Statika / posudok
 • Elektroinštalácia
 • Zdravotechnika
 • Vykurovanie
 • Plynoinštalácia
 • Požiarna ochrana
 • Energetické hodnotenie

Cenník doplnkových projektov:

 • Projekt pre územné konanie                                       50% z DSP
 • Samostatná garáž do 22,5 m2                                                 500 €             
 • Samostatná  dvoj garáž do 50 m2                                      1 000 €
 • Prístrešok pre jedno auto do 22,5 m2                                 500 €     
 • Prístrešok pre dve autá do 50 m2                                      1 000 €          
 • Projekt solárnych kolektorov                                                200 €
 • Projekt tepelného Čerpadla                                                   400 €
 • Podrobný projekt oplotenia                                                   500€
 • Podrobný projekt bazéna                                                        500€
 • Projekt klimatizácie, alebo rekuperácie                            400€
 • Projekt centrálneho vysávača                                                300€
 • Projekt stropného chladenia                                                  500€
 • Projekt civilnej ochrany                                                           400€
 • Projekt organizácie výstavby                       Cena podľa rozsahu- naceňujeme individuálne.                    
 • Projekt oporného múru                                 Cena podľa rozsahu- naceňujeme individuálne podľa rozsahu a náročnosti statiky.
 • Realizačný projekt sa vyhotovuje na podklade projektu pre stavebné povolenie a naceňujeme ho individuálne podľa náročnosti.
 • Projekt dopravného napojenia                   Cena podľa rozsahu- naceňujeme individuálne.
 • Projekt terénnych úprav                                Cena podľa rozsahu- naceňujeme individuálne.
*Pri jednoduchej stavbe Vám projekt vypracujeme pre zlúčené územné a stavebné konanie. Pokiaľ stavba nespĺňa parametre jednoduchej stavby, je potrebné vypracovať zvlášť projekt pre územné konanie a zvlášť pre stavebné konanie. Ako zjednodušený realizačný projekt slúži realizačná statika a výkaz výmer, ktoré sú súčasťou projektu PSP od nášho ateliéru. Nie je to štandardná služba, ale chceme aby ste Váš dom stavali bez starostí a bez zbytočných nákladov na realizačný projekt, ktorého cena sa pohybuje štandardne rovnako ako cena projektu pre stavebné povolenie, čiže za projekty zaplatíte dvojnásobok. Nevýhodou je že keď sa na stavbe niečo zmení, je realizačný projekt nepoužiteľný. Pokiaľ by bola požiadavka na celý realizačný projekt, naceňuje sa individuálne podľa náročnosti projektu. Obsahuje na rozdiel od PSP podrobné výkazy inštalácií, ktoré si dodávatelia naceňujú vždy podľa požiadaviek investora.
 

Vysvetlivky

 • PSP –stavebné povolenie - ide o jednostupňový projekt prednostne určený ku stavebnému konaniu s realizačnou podrobnosťou stavebnej časti.
 • * DUR –územné rozhodnutie - ide o dvojstupňový projekt prednostne určený k územnému konaniu, ktorú vyžaduje stavebný úrad pri nie jednoduchej stavbe. (poschodový dom bez ustúpeného podlažia, dom nad 300m2 zastavanej plochy)
 • RP – realizačný projekt - ide o projekt prednostne určený k realizácii stavby a obsahuje naviac, oproti DSP,  realizačnú dokumentáciu profesií a ich výkazy výmer, ktoré vyhotovujeme na základe projektu interiéru.
Nerozumiete cenníku? Vyžiadajte si ponuku. Po odovzdaní projektu sa úloha architekta nekončí. Počas vybavovania povolení môže dôjsť k rôznym situáciám, ktoré v čase spracovávania neboli predvídateľné alebo neboli projektantovi známe. Ide napr. o odvolania susedov, požiadavky úradov na doplnenie detailov a pod...V takomto prípade sa operatívne snažíme tieto požiadavky zrealizovať a doplniť, pokiaľ je to v našich možnostiach. Tieto úpravy v projekte sú samozrejme zadarmo, okrem špeciálnych posudkov nad rámec projektu, napr.: svetlotechnický posudok, geologický posudok, dopravná štúdia, projekt vzduchotechniky, projekt chladených stropov,  akustická štúdia a pod… Vybavenie stavebného povolenia si zvyčajne zabezpečujú naši klienti sami.

Spolupráca pri realizácii – autorský dozor:

Autorský dozor si netreba zamieňať s pojmom “stavebný dozor”. Autorský dozor vykonáva výlučne autor projektu za účelom súladu stavebných prác s projektom. Má pomôcť investorovi dosiahnuť žiadaný výsledok. Cena autorského dozoru je 100€/h+ prepravné náklady 0,50€/km.

Autorské práva

Následkom porušenia jednotlivých ustanovení Autorského zákona, t.j. následkom porušenia autorského práva, môže byť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky vydanie rozhodnutia:
v občianskoprávnom konaní, na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho používania diela, nariadenie vymazania či odovzdania nelegálnych kópií a samozrejme do úvahy pripadá aj rozhodnutie o zaplatení náhrady spôsobenej škody (jednak materiálnej, ale aj nemateriálnej ujmy), či vydanie bezdôvodného obohatenia získaného z takéhoto nelegálneho používania diela. Súd spravidla rozhodne aj o povinnosti uhradiť trovy konania, ktoré môžu dosahovať vysokú sumu, v trestnoprávnom konaní. Trestný zákon  v § 283 vymedzuje objektívnu stránku trestného činu porušovania autorského práva. Objektívnou stránkou tohto trestného činu je konanie, ktorým je neoprávnené zasiahnutie do zákonom chránených práv k autorskému dielu. Neoprávneným zásahom sa rozumie najmä privlastnenie si autorstva k dielu a akékoľvek uverejnenie diela bez súhlasu autora, prípadne s jeho súhlasom, avšak so zmenami v diele, na ktoré autor nedal súhlas, ale aj použitie diela tak, že to znižuje jeho umeleckú hodnotu. Trestný zákon pre tento prípad vymedzuje možnosť uložiť sankciu: vo forme trestu odňatia slobody, ktorý v zákonom stanovenom prípade môže byť až na 5 rokov, vysoké pokuty, prepadnutie majetku
« »

34 komentáre k článku Cenník

 • Silvia Hatvaniová píše:

  Dobrý den prajem ! Ja by som sa chcela opýtať,či tie ceny RD a bungalovu su už konečné alebo treba k ním pripočítať cenu za projekt a stavebnu prácu? Dakujem.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Dobrý deň.

  Cena uvedená pri každom dome je cena na holodom vrátane všetkého čo k holodmu patrí. Nie je tam počítané s interiérovými dverami, podlahami, sanitou a nábytkom. Inak je tam všetko v cene. Na projekty máme uvedený cenník na hlavnej stránke.

 • Peter Illáš píše:

  Dobrý deň prajem,

  Cenz uvedené pri RD su vrátane DPH, alebo je nutné k tomu DPH ešte pripočítať.

  Ďakujem
  S pozdravom
  Peter Illáš

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Ceny su uvedené bez DPH.
  Nás Atelier je platcom DPH.

 • Dušan píše:

  Ceny su bez DPH, tzn, ze pre mna ako zakaznika by stala realizacia nie napr. 100 000, ale 120 000?

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Ano

 • Tatiana píše:

  Dobry den,
  Prosim Vas, je v cene HOLODOMU zaratana aj zakladova doska?
  Dakujem

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Holodom obsahuje hotovy dom bez interiérových dveri, podláh, obkladov a dlažieb, svietidiel, vypínačov a zásuviek, sanity a nábytku. Inak je tam vsetko aj zaklady domu, vymaľované základným bielym náterom, kúrenie, rozvody, zateplenie. Da sa povedat ze dom je na 80% hotovy a pokial do holodomu posadíte jeden záchod, umyvadlo a bespecnistne prvky ako ke zabradlie, dom mozete skolaudovať.

 • vera píše:

  Ceny projekcie a ich jednotlive casti uvedene v cenniku su finalne alebo je potrebne pripocitat DPH ?

 • Monika píše:

  Dobrý deň,
  chcem sa spýtať na ceny uvedené pri projektoch.
  Čiže ceny sú bez DPH za holodom.
  Sú to ceny na kľúč?
  Ak áno viete mi povedať aj približnú cenu domu stavaného svojpomocne?
  Ďakujem

 • Monika píše:

  DOBRÝ DEŇ,CHCEM SA opýtať či aj realizujete vystavbu a ak áno či sa dá aj na kľúč ,a ak realizujete stavbu či aj na východnom slovensku Ďakujem za odpoveď

 • Ludmila píše:

  Dobry den. Chcem sa spytat. Pri vypracovani interieru rod. domu spolupracujete a konzultujete (napr. farby, material…) s investorom? Uvedene mate v cenovej ponuke moznost 2 zmien. Co sa stane, ak sa navrh interieru investorovi nepaci? Mame zaujem o navrh interieru rod. domu. Dakujem

 • Michaela M píše:

  Dobrý deň,
  aká by bola cena za projekt domu GAV ?

 • Lenka Jajcajová píše:

  Dobrý deň,

  chcem sa spýtať ak máme záujem iba čisto o projekt Pol – kde uvádzate, že je cena 2500 Eur, avšak potrebovali by sme prehodiť (teda obývacia časť by išla na ľavú stranu a nočná časť na pravú stranu) išlo by už o ako keby nový projekt kde sa musí samostatne naceniť alebo by sa iba dopočítala nejaká položka k tej sume 2500 Eur?

 • Slavomira Jackuliak píše:

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je už hotová štúdia RD KALA V2. Ak áno, poprosím o viac informácií, ako napr. úžitková plocha, pôdorys, cena a pod.
  S výstavbou by sme chceli začať na jar 2018, žiaľ bez dispozičného riešenia je rozhodovanie ťažké.
  Za odpoveď vopred ďakujem.

 • AndrejP píše:

  Dobry den, aka by bola cena aj s dph pre projek pre stavebne povolenie na dom Boj2G.Dakujem

 • Michal B píše:

  Dobrý den .Zrovna hledáme firmu na stavbu nového rodinného domu. Chci se zeptat ,zda realizujete stavby na klíč v ČR …..jednalo by se Benešov u Prahy…..děkuji a přeji hezký den

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Dobrý deň.

  Sme projekčný ateliér. Nevenujeme sa realizácii stavieb.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Boj 2g má 300m2. Cenu nájdete u nás v cenníku.

  http://www.nedatelier.sk/general/cennik

  Ceny sú uvedené bez DPH.

 • Pavol píše:

  Je mozne pouzit uz realizovany projekt (bungalov Biel) s upravami podla nasich potrieb a predstav a moznosti pozemku (ktory je 25x30m), vstup od juhu.
  Ma to vplyv na cenu celeho projektu? Povedzme nizsiu, kedze nejde o kompletne vyhotovenie ale o „recyklaciu“?

 • Lenka Jajcajová píše:

  Dobrý deň,
  chceli by sme sa touto cestou poďakovať pánovi Belokostolskému a jeho tímu, za perfektne pripravený projekt domu. Ešte sme len začali a už sa ľudia chodia pýtať aký to bude dom. Veľmi sa na neho tešíme, nie len z tohto dôvodu ale preto, že bude pre nás plne funkčný a praktický vďaka šikovným nápadom. Ned atelier je úžasná firma, kde pracujú veľmi ústretoví profesionáli vrátane konateľa spoločnosti. Ďakujeme rodinný dom JAJ

 • Dominika píše:

  Dobrý deň, chcela by som sa vás spýtať, koľko by stál projekt podľa mojich predstáv. Ďakujem

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Záleží aký veľký dom chcete stavať? či je dom vo svahu alebo na rovine a či sa jedná o novostavbu alebo rekonštrukciu. Potom už len či chcete stavať na Slovensku alebo v zahraničí. Cenník máme platný ako je uvedené na stránke podľa m2 a vieme vám samozrejme naceniť projekt už podľa presnejšej špecifikácie pri osobnom stretnutí ako to štandardne robíme. V prípade záujmu nás kľudne kontaktujte v pracovnom čase a dohodneme si postup.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Dobrý deň.

  Každý projekt upravujeme podľa požiadaviek investora. Ukážky projektov na stránke slúžia iba ako inšpirácia. Cenník projektom mame fixne daný.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Milé že som sa dostal k tejto otázke až teraz pani Jajcajova:-) verím že sa Vám v novom dome dobre býva a že projekt na mieru stal za to.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Sme architektonická kancelária, nie sme Stavebna firma, ale ceny stavieb uvádzame bez DPH ňza holodom, ktoré odovzdávame ako súčasť projektu formou výkazu vymer.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Ceny sú uvádzané bez DPH.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Dobrý deň.

  Projekty domov vyhotovujeme iba na mieru.

 • Zoltan Randlisek píše:

  Dobry den,
  rad by som sa informoval o standarde ktory uvadzate v cene za jednotlive holodomy. Co vsetko je v tej cene zahrnute (podlahove kurenie, klimatizacia, rekuperacia, inteligentna instalacia, kurenie s tepelnym cerpadlom alebo bez, atd)? Dakujem.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Dobrý deň pán Randlisek.

  V cene holodomu, ktorú uvádzame na našich internetových stránkach býva štandardne komplet hotový dom bez povrchových úprav ako sú podlahy, obklady a dlažby, interierové dvere, svietidlá a zásuvky, zariadenie domu ani technológie ako je tepelné čerpadlo, klimatizácie, rekuperácia ani inteligentná inštalácia či solár.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  ANO, ale vieme Vám vyhotoviť projekt aj podľa projektu, ktorý sme už pre niekoho vypracovali.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  ANO

 • Šikyňová píše:

  Dobrý deň, prosím vedeli by ste urobiť projekt aj z 11 ročného domu podľa požiadaviek majiteľa ? Ako to prebieha, prídete na obhliadku a do akého času urobíte vizualizáciu ? Ďakujem veľmi pekne.
  S pozdravom Šikyňová

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Dobry deň.

  Robíme aj rekonštrukcie, resp. Modernizácie jestvujúcich stavieb.

Pridaj komentár